Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla naszych Klientów

Niniejsza informacja, zwana dalej także „Polityką prywatności” przeznaczona jest zarówno dla osób korzystających z formularza kontaktowego oraz dla osób korzystających z usług Leszek Włodarski „FENOMEN” Nieruchomości. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leszek Włodarski prowadzący biuro nieruchomości w Tarnowie, pod adresem Sowińskiego 19/7, kontakt pod adresem poczty elektronicznej: leszek.fenomen@gmail.com oraz numerem telefonu: +48 692 770 323, zwany dalej „Administratorem”. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań zmierzających do wykonania zleconej przez Państwa czynności oraz jej późniejszego wykonania. 

W przypadku osób korzystających z usług Serwisu, wypełnienie formularza kontaktowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie postanowień Polityki prywatności jest warunkiem koniecznym do skontaktowania się z biurem nieruchomości oraz stanowi podstawę pozyskania przez Administratora danych osobowych takich osób. Wypełnienie formularza kontaktowego jest konieczne w zakresie podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Państwa danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane osobowe są: 

    • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą; 
    • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
    • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
    • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
    • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, zgodnie z którymi dane te są przetwarzane; 
    • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

    • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego z wykorzystaniem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
    • przygotowania, dokonania lub wykonania określonej czynności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
    • kontaktowych, ograniczonych do zakresu zleconej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
    • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy biura. 

Państwa dane osobowe ujawnione na potrzeby dokonania czynności przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia dokonania czynności lub do czasu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane przez: 

    • czas określony w odrębnych przepisach, które zobowiązywać będą Administratora do ich przechowywania; 
    • czas niezbędny do dochodzenia przez Administratora na drodze sądowej roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. 

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do:  

    • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane), 
    • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), 
    • przeniesienia danych osobowych, 
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji to proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Taki proces może w szczególności opierać się na profilowaniu, tzn. automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, które są następnie wykorzystywane do ustalenia indywidualnych preferencji klienta.

W razie potrzeby mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: leszek.fenomen@gmail.com lub pocztą na adres biura: ul. Sowińskiego 19/7, 33-100 Tarnów. 

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w celu uaktualnienia informacji w niej zawartych, w szczególności wskutek zmiany obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów. Administrator każdorazowo umieści na stronie internetowej Serwisu informację o zmianach w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności pojawiać się będzie z nową zmienioną datą wskazaną na końcu jej tekstu. 

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 10 lipca 2023 r.