FAQ

FAQ

Często zadawane pytania

Witamy w naszym dziale FAQ! Oto kilka często zadawanych pytań i odpowiedzi, które mogą Ci pomóc:

Czym się zajmujemy?

Profesjonalnym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zarówno na terenie Tarnowa jak i całej Małopolski.

Co daje skorzytanie z usług naszego Agenta nieruchomości ?

Kompleksową obsługę przez profesjonalnego Doradcę na każdym etapie sprzedaży/wynajmu nieruchomości. Oznacza to stworzenie rzetelnej oferty udostępnianej na wielu portalach; oszczędność czasu - to Doradca odpowiada na telefony o każdej porze dnia i prezentuje nieruchomość; przygotowanie profesjonalnej wyceny.

Czym jest umowa przedwstępna?

Jest to umowa, w której strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć inną umowę. Na przykład przedwstępna umowa sprzedaży polega na tym, że kupujący i sprzedający umawiają się, że w określonym terminie podpiszą właściwą umowę sprzedaży (czyli tzw. umowę przyrzeczoną). Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego (może to być zwykła umowa na piśmie), ale akt notarialny daje prawo domagania się przed sądem zawarcia właściwej umowy sprzedaży (w tym wypadku wyrok sądu zastępuje umowę). W przypadku umowy przedwstępnej zawartej w formie zwykłej pisemnej, gdy druga strona nie chce podpisać umowy przyrzeczonej, można domagać się tylko zapłaty kary umownej i odszkodowania.

Jak zgłosić chęć sprzedaży/ wynajmu nieruchomości?

Wystarczy, kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy również do biura. Nasz Agent wprowadzi Pana/Panią w szczegóły i pomoże przygotować odpowiednie dokumenty.

Dlaczego warto podpisać z nami umowę?

Podpisujemy umowy tylko na wyłączność, pozwala nam to zaangażować się w pełni w obsługę danej nieruchomości. Umożliwia nam to stały kontakt z Klientem, jak również umieszczenie oferty na wielu portalach, promowanie jej i eksponowanie. Ponadto stale analizujemy rynek i w przypadku, gdy oferta dłużej znajduje się na stronie, szukamy alternatyw. Priorytetem jest, aby nieruchomość, którą powierzył nam Klient znalazła nowego zadowolonego właściciela.

Czym jest najem?

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Jaka jest różnica między rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym?

Rynek pierwotny, na którym mieszkania kupowane są bezpośrednio od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej; dotyczy lokali w budowie lub dopiero co wybudowanych. Rynek wtórny obejmuje mieszkania i domy, które były wcześniej zamieszkane.

Czym są opłaty eksploatacyjne?

Ryczałtowa opłata ponoszona przez każdego z najemców proporcjonalnie do zajmowanej przez niego powierzchni, służąca pokryciu wszystkich kosztów, jakie ponosi wynajmujący w związku z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem budynku w tym jego części wspólnych. Na koniec roku następuje rozliczenie opłat i związana z nim dopłata lub też zwrot opłat.

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Czym jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego?

Pozwala ono lokatorowi korzystać z mieszkania spółdzielczego. Różni się od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i od prawa własności tym, że nie można go sprzedać, podarować, ani zamienić (od niedawna można je jednak wynająć osobie trzeciej bez zgody spółdzielni). Lokatorskie prawo do lokalu nie podlega dziedziczeniu - ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, zawiera odrębne zasady przechodzenia tego lokalu na inne osoby w razie śmierci spółdzielcy. Lokatorskie prawo do lokalu może należeć tylko do jednej osoby (chyba, że chodzi o małżonków, wtedy może być wspólne). Osoba, która podpisała umowę o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu wpłaca tzw. wkład mieszkaniowy, koszt wniesienia takiego wkładu jest zazwyczaj zdecydowanie niższy niż koszt wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Członek spółdzielni ma prawo żądać odpłatnego przekształcenia prawa lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe, albo wykupić je na własność .

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

Jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala lokatorowi korzystać z mieszkania spółdzielczego. Daje szersze uprawnienia niż prawo spółdzielcze lokatorskiego. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może być przedmiotem obrotu rynkowego (można je sprzedać, podarować, zamienić. Podlega ono też dziedziczeniu. Osoba podpisująca ze spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi tzw. wkład budowlany. W praktyce prawo to jest bardzo często mylone z prawem własności do lokalu. Różni się od niego tym, że osoba, która ubiega się o prawo spółdzielcze własnościowe musi być członkiem spółdzielni i odpowiada za jej zobowiązania. Poza tym ograniczone są możliwości dysponowania lokalem, np. podziału go na dwa osobne mieszkania, sprzedaży części lokalu. Członek spółdzielni może zażądać przeniesienia na niego prawa własności do lokalu.

Czym jest Certyfikat energetyczny ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Źródło: Strona internetowa Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne?

Zgodnie z przepisami świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży,zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wynajęty. Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.

Jak zdobyć świadectwo energetyczne?

Do zdobycia świadectwa energetycznego niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w czym chętnie pomoże nasz Doradca. Nasze biuro podjęło współprace z doświadczonym ekspertem, który w krótkim czasie przygotuje dla Klienta takie świadectwo.

Odpowiedzi zostały stworzone na podstawie słownika pojęć strony https://www.nieruchomosci.com.pl/

Masz nieruchomość? Chcesz ją sprzedać/wynająć?

Skontaktuj się z nami